Terapia pedagogiczna

Są to zajęcia indywidualne lub grupowe z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z tymi, które przejawiają trudności w nauce szkolnej, zwłaszcza w zakresie czytania i pisania. Podczas zajęć pracujemy nad:

  • koncentracją uwagi,
  • motywacją do podejmowania działań,
  • radzeniem sobie w sytuacjach niepowodzeń,
  • stymulowaniem i usprawnianiem funkcji psycho-motorycznych,
  • pamięcią,
  • funkcjami wzrokowymi i słuchowymi.

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju w celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Terapia pedagogiczna oddziałuje za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się.