O nas

Centrum Wspierania Rozwoju „Semafor”

Fundacja

Fundacja Centrum Wspierania Rozwoju „Semafor” to organizacja, która powstała w Sieradzu, by nieść pomoc dzieciom i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania i innymi nieprawidłowościami w rozwoju. Celem naszej działalności jest ułatwienie dostępu do profesjonalnej diagnostyki oraz specjalistycznego wsparcia terapeutycznego w zakresie trudności, będących wyzwaniem dla konkretnego dziecka i jego bliskich. Nasz zespół stanowią wykwalifikowani i doświadczeni terapeuci, osoby pełne optymizmu, pasji i energii do działania.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia

Działania prowadzone w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Semafor” koncentrują się przede wszystkim na organizacji zajęć z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). WWRD ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mogą skorzystać z WWRD na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Wnioski w sprawie objęcia dziecka zajęciami WWRD w Poradni „Semafor” przyjmowane są do ostatniego dnia każdego miesiąca.

W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w zależności od potrzeb dziecka, prowadzimy następujące rodzaje terapii:

  • rehabilitację ruchową, przede wszystkim metodą NDT-Bobath,
  • psychologiczną,
  • logopedyczną/neurologopedyczną,
  • integracji sensorycznej,
  • pedagogiczną,
  • surdopedagogiczną,
  • zajęcia grupowe rozwijające kompetencje społeczne.

Wspieramy również rodziców i opiekunów naszych podopiecznych i pomagamy im w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi na każdym etapie rozwojowym dziecka, w budowaniu prawidłowych relacji i więzi w rodzinie.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

Przedszkole

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Semafor” to placówka oświatowa prowadzona przez Fundację „Semafor”, wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 131756.

Do punktu przedszkolnego przyjmujemy przede wszystkim dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku od 2,5 lat do 5 roku życia, posiadające aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny i obejmuje 5 godzin + zajęcia dodatkowe wynikające z indywidualnych potrzeb dziecka.

W punkcie przedszkolnym realizujemy program wychowania przedszkolnego dopasowany do wieku dzieci oraz organizujemy zajęcia specjalistyczne zgodne z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu i potrzebami dziecka. Wśród zajęć są:

  • zajęcia indywidualne: terapia logopedyczna/neurologopedyczna, terapia pedagogiczna/z udziałem psa, terapia integracji sensorycznej, terapia NDT-Bobath, terapia psychologiczna,
  • zajęcia grupowe z elementami muzykoterapii i Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
  • wsparcie specjalistyczne (psychologiczne i in.) dla rodzin naszych podopiecznych.

Umiejętności społeczne oraz ciekawość świata rozwijamy również w trakcie różnorodnych wycieczek.

Szczególnie ważne jest dla nas rozwijanie u dzieci umiejętności komunikacyjnych oraz samodzielności. Pracujemy wykorzystując elementy metody zachowań werbalnych, stosowanej analizy zachowania. Stosujemy alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) – wykorzystujemy oprogramowanie MóWik®.

Dzieci, pod okiem wykwalifikowanej kadry, z udziałem specjalistów prowadzących zajęcia indywidualne i grupowe, rozwijają swoje kompetencje, aby w przyszłości dołączyć do większej grupy rówieśników.

Placówka mieści się w Sieradzu przy ulicy Pod Skarpą 27.