„W GRUPIE SIŁA- trening umiejętności społecznych w Fundacji Semafor”

Summary

Działaniem, jakie zamierzamy podjąć w ramach proponowanego projektu jest cyklu 10 zajęć - Treningu Umiejętności Społecznych (spotkań grupowych) dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: 8-12 lat oraz 13-16 lat. Zajęcia będą odbywać się w formule treningu umiejętności społecznych. Prowadzący zajęcia to pedagog oraz psycholog.
TUS, czyli Trening Umiejętności Społecznych, to forma pracy z grupą ukierunkowana na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Wspierane są komunikacja (np. umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań), umiejętności prospołeczne (m.in. nawiązywanie kontaktu, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym), radzenie sobie w trudnych sytuacjach (np. nauka asertywności, proszenie o pomoc) oraz takie sfery, jak emocje (rozpoznawania, nazywania, stopniowanie) czy budowanie własnej tożsamości (m.in. odkrywanie swoich cech, mocnych i słabszych stron):
- dla grupy wiekowej 8-12 lat – prowadzący: pedagog,
- dla grupy wiekowej 13-16 lat- prowadzący: psycholog.
Kolejnym etapem projektu są spotkania warsztatowe dla rodziców/ opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach grupowych w ramach projektu. Zaplanowano dwa warsztaty:
- dla rodziców dzieci z grupy wiekowej 8-12 lat- poprowadzone przez pedagoga prowadzącego cykl zajęć z grupą.
- dla rodziców dzieci z grupy wiekowej 13-16 lat- poprowadzone przez psychologa prowadzącego cykl zajęć z grupą.
Podczas warsztatów omówione zostaną cele z zajęć TUS, sposób oraz zakres ich realizacji. Przedstawione zostaną metody, techniki oraz narzędzia służące utrzymaniu efektów zajęć przeprowadzonych z dziećmi. Rodzice/ opiekunowie zdobędą podstawową wiedzę na temat możliwości wsparcia psychicznego swoich dzieci/ podopiecznych.

Czas trwania projektu VII- XII 2023

Projekt finansowany w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadŁódzkie.
Całkowity koszt zadania publicznego- 13 200,00 zł,
Wkład własny- 800,00 zł
Dofinansowanie- 12 400,00 zł

www.lodzkie.pl

Zostaw komentarz